Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Wskazania do cięcia cesarskiego – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Wskazania do cięcia cesarskiego Wskazania do cięcia cesarskiego – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Na lekarzu położniku ciąży odpowiedzialność podjęcia właściwej decyzji o sposobie rozwiązania ciąży i bezpiecznym ukończeniu porodu.

Cięcie cesarskie jako operacja położnicza ma na celu ukończenie ciąży lub porodu, gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalne zakończenie stwarza niebezpieczeństwo dla matki i dziecka.

Wskazania położnicze do cięcia cesarskiego według kryterium stopnia pilności

Podział uwzględnia cztery grupy wskazań.

 • elektywne – planowe
 • pilne
 • naglące
 • nagłe – natychmiastowe

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Wskazania elektywne (planowe) do cesarskiego cięcia

Nie ma potrzeby niezwłocznego wykonania operacji – cięcia cesarskiego.

 • Operacja odbywa się w ustalonym terminie
 • czynniki uniemożliwiające poród siłami natury są znane
 • nie ma bezpośredniego zagrożenia życia matki, ani płodu przed rozpoczęciem czynności skurczowej

Wskazania:

 • nieprawidłowe położenie płodu
 • niewspółmierność płodowo–miednicza (wady anatomiczne miednicy, makrosomia od 4500g, duży płód w cukrzycy od 4250g)
 • cienka blizna macicy poniżej <2mm
 • wskazania pozapołożnicze (neurologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, hematologiczne, kardiologiczne, psychiatryczne, inne)

Wskazania pilne do cesarki

Czynniki potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki i płodu istnieją, ale nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia w danej chwili, lecz istnieją przesłanki, że pogorszenie może wystąpić w każdej chwili, a dalsze oczekiwanie i ewentualny postęp porodu może pogorszyć sytuację położniczą i warunki do wykonania cięcia.

Wskazania:

 • nieprawidłowe ułożenie główki
 • nieprawidłowe położenie płodu przy trwającej czynno­ści skurczowej
 • dystocja szyjkowa
 • ciężki stan przedrzucawkowy
 • poród przedwczesny płodu, dla którego poród drogami rodnymi stanowi poważne ryzyko uszkodzenia lub śmierci

Wskazania naglące do cięcia cesarskiego

Zaburzenia potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki oraz płodu występują i powtarzają się w krótkich odstępach czasu, bezpośrednie zagrożenie życia matki lub płodu może nastąpić w każdej chwili, pacjentka powinna być operowana jak najszybciej.

Wskazania:

 • powtarzające się epizody bradykardii
 • deceleracje późne lub zmienne przy nieefektywnej czynności skurczowej niezapewniającej prawidłowego postęp porodu
 • głęboka bradykardia płodu nie reagująca na leczenie zachowawcze

Wskazania nagłe do cesarskiego cięcia

Zaburzenia płodowe lub matczyne występujące w sposób ciągły, bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu matki lub płodu. Cięcie powinno być wykonane natychmiast, bez oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych, a nawet bez oznaczenia grupy krwi.

Wskazania:

 • wypadnięcie pępowiny
 • podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy
 • przedwczesne oddzielenie łożyska
 • rzucawka
 • zagrażająca rzucawka
 • zaburzenia czynności serca płodu

Wskazania pozapołożnicze do cięcia cesarskiego

Wszytskie wskazania poza położnicze powinny być ustalane indywidualnie dla każdej ciężarnej w zespole interdyscyplinarnym.

Wskazania kardiologiczne do cięcia cesarskiego

W zależności od stopnia niewydolności krążenia. Obejmują schorzenia powodujące III i IV stopień niewydolności krążenia w skali NYHA. Stopień I i II w skali NYHA nie stanowi wskazań do cięcia cesarskiego.

Wskazania pulmonologiczne do cięcia cesarskiego

 • Określa się w czasie ciąży lub w trakcie porodu analizując gazometrię i stopień niewydolności oddechowej objawiający się hiperwentylacją z towarzyszącą hipokapnią, spadkiem saturacji i zaburzeniami pH.
 • Schorzenia ograniczające pojemność życiową płuc.

Wskazania okulistyczne do cięcia cesarskiego

 • Wskazania do operacji cięcia cesarskiego w przypadku niektórych schorzeń mających wpływ na stan narządu wzroku obejmują obecnie wyłącznie zaawansowane retinopatie i odwarstwienie siatkówki.
 • Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii okulisty.

Wskazania ortopedyczne do cięcia cesarskiego

 • W większości pokrywają się z patologią położniczą w obrębie miednicy.
 • Zmiany w kręgosłupie uniemożliwiające poród siłami i drogami natury.
 • Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii ortopedy. Wskazania neurologiczne
 • Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii neurologa.

Wskazania psychiatryczne do cięcia cesarskiego

Są rzadkimi, ale jednymi z bardziej kontrowersyjnych wskazań pozapołożniczych. Najczęściej w uzasadnieniu wskazuje się na brak akceptacji porodu siłami natury i nastawienie lękowe do porodu. Wiele tego typu wskazań należy traktować krytycznie oraz rozważać je jako wskazania czasowe, które mogą podlegać weryfikacji w czasie skutecznej psychoterapii i farmakoterapii oraz nabywania wiedzy o porodzie w szkole rodzenia.

Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej

Poród w ciąży wielopłodowej, niezależnie od stopnia intensyfikacji opieki prenatalnej, stanowi dla płodów kolejne zagrożenie, znacznie wyższe od stwierdzanego w porodzie jednopłodowym. Występują ze zwiększoną częstością, zarówno wszystkie powikłania, jakie towarzyszą porodowi pojedynczego płodu, jak i inne specyficzne wyłącznie dla ciąż wielopłodowych, stanowiąc dodatkowe zagrożenie dla prawidłowego przebiegu porodu.

Wskazania elektywne do cięcia cesarskiego

 • każda sytuacja nieprawidłowego położenia jednego z płodów
 • zespół TTTS
 • istotna różnica masy ciała płodów>20%

Wskazania względne do cesarskiego cięcia

 • ciąża bliźniacza jednokosmówkowa dwuowodniowa
 • stan po cięciu cesarskim
 • pierworódka: płód pierwszy w położeniu podłużnym główkowym, drugi w innym położeniu.

Wskazania nagłe do porodu operacyjnego

 • zagrażające niedotlenienie któregokolwiek płodu
 • brak możliwości odbycia porodu drogami rodnymi

Cięcie cesarskie na drugim płodzie po porodzie pochwowym pierwszego

Wskazania do ciecia cesarskiego

 • położenie poprzeczne drugiego płodu
 • objawy zagrożenia niedotlenieniem drugiego płodu
 • wypadnięcie pępowiny drugiego płodu
 • przedwczesne odklejenie łożyska
 • przedłużająca się (>60min.) przerwa pomiędzy porodami bliźniąt w ciąży donoszonej

Wskazania do cesarki w położeniu podłużnym miednicowym

Za wskazania do cesarki w przypadku położenia miednicowego płodu należy przyjąć pierworódki bez względu na rodzaj ułożenia płodu.

 • W wybranych przypadkach położenia podłużnego miednicowego płodu, po uwzględnieniu przeciwwskazań, należy podjąć próbę wykonania obrotu zewnętrznego płodu.
 • Poród z położenia podłużnego miednicowego płodu może odbyć się drogami natury przy odpowiednich warunkach współmierności płodowo-miedniczej (obszerna miednica kostna, masa ciała płodu <3500g) oraz przy
  akceptacji takiego rozwiązania przez ciężarną.

Więcej o Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego do ciecia cesarskiego

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza przy porodzie, jak najszybciej zgłoś się do Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin. Znajdziesz u nas prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Zapewniamy bezpłatną analizę dokumentacji medycznej oraz szans procesowych.

Pełna dokumentacja medyczna z okresu prowadzenia ciąży, z przebiegu porodu oraz leczenia dziecka pozwoli nam ocenić możliwość dochodzenia roszczeń. Nasi doświadczeni prawnicy bezpłatnie powiedzą Ci czy w Twoim przypadku możemy mówić o błędzie medycznym.

Jeżeli podłaś ofiarą błędu medycznego przy porodzie odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz dożywotna renta może pomóc Twojej rodzinie w bieżącym funkcjonowaniu, skutecznym leczeniu oraz niezbędnej rehabilitacji.