Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Prawa kobiety w ciąży

Prawa kobiety w ciążyPrawa kobiety w ciąży

Kobiecie w ciąży przysługują liczne prawa związane nie tylko z samymi świadczeniami socjalnymi. Kobieta korzystająca w trakcie ciąży i porodu ze świadczeń opieki medycznej wyposażona jest także w katalog praw, które zapewnić mają jej zarówno bezpieczeństwo samej ciąży, jak i poszanowanie jej godności w tych szczególnych dla niej chwilach. Znajomość tych praw jest warunkiem niezbędnym skutecznej kontroli tego, czy są one przez personel medyczny przestrzegane. Kontroli natomiast dokonywać trzeba. Szpitale i zatrudniony tam personel medyczny nierzadko dopuszczają się naruszeń. Często naruszenia te bezpośrednio przekładają się na standard udzielanych świadczeń zdrowotnych i zagrażać mogą zdrowiu i życiu matki oraz płodu.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

  • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
  • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.

  • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

Poniżej katalog podstawowych praw, które każda kobieta w ciąży powinna poznać

bezpłatna konsultacja prawna

1. Prawa kobiety w ciąży – Kobieta w ciąży nie musi posiadać ubezpieczenia zdrowotnego

Uprawnienie kobiety ciężarnej do świadczeń zdrowotnych wynika z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Z przepisu tego wynika obowiązek państwa objęcia szczególną opieką zdrowotną dzieci do 18. lat, kobiety w ciąży w okresie połogu, osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Zatem pomimo braku jakiegokolwiek tytułu ubezpieczenia kobieta w ciąży jest uprawniona do wszystkich świadczeń.

Śwaidczenia zdrowotne muszą być jej udzielone ze względu na stan zdrowia. Uprawnienie do uzyskania świadczeń wynika z samego faktu pozostawania w ciąży. Szpital nie może w takim przypadku odmówić kobiecie udzielenia jej świadczeń zdrowotnych. Uprawnienie kobiety w ciąży do bezpłatnej opieki zdrowotnej trwa do zakończenia połogu, czyli przez 6 tygodni od dnia porodu.

2. Prawo do obecności osób bliskich podczas porodu

W Polsce kobieta w ciąży ma prawo do obecności osób bliskich podczas porodu, czyli do tzw. porodu rodzinnego. Ważne przy tym jest, że prawo to nie ogranicza się wyłącznie do ojca dziecka. Mogą to być również inne osoby wskazane przez kobietę. Poród rodzinny jest bezpłatny, wszelkie więc opłaty za samą możliwość uczestnictwa przy porodzie pobierane są bezprawnie.

Pacjentko, jeśli odmówiono Ci obecności osoby bliskiej podczas porodu, zostało naruszone Twoje prawo. Przysługują Ci skuteczne względem tego naruszenia roszczenia odszkodowawcze!

3. Prawo do odmowy obecności osób trzecich podczas porodu

Pacjentce w ciąży, jak każdemu pacjentowi w każdych innych okolicznościach przysługuje prawo odmowy obecności podczas badań i zabiegów osób spoza personelu medycznego. Obecne w sali mogą być wówczas tylko te osoby, których obecność jest niezbędna ze względu na udzielanie tychże świadczeń. Nie dotyczy to jednak osób uczących się zawodów medycznych – studentów. Zgoda na ich obecność nie jest wymagana. Jednak lekarz prowadzący zapewnić powinien poszanowanie praw pacjentki również przez te osoby.

Jeśli podczas porodu obecne były osoby postronne (w tym lekarze, których obecność nie była niezbędna) i wywołało to w Tobie uczucie dyskomfortu, przysługuje Ci prawo żądania rekompensaty!

4. Prawo do poszanowania intymności i godności

Jest to jedno z podstawowych praw pacjentki w ciąży. Świadczenia zdrowotne, które udzielane są w tym okresie mają charakter szczególny, zwłaszcza, gdy obecne są komplikacje. Kobieta wymaga wówczas specjalnego traktowania, które powinno przejawiać się właśnie poszanowaniem jej godności i zapewnieniem prywatności podczas udzielania tychże świadczeń. Prawo to przejawia się np. możliwością żądania oddzielenia się od innych pacjentek parawanem.

Każdy przejaw naruszenia Twojej godności przez personel medyczny (przedmiotowe traktowanie, nieuprzejme komentarze) podlega obowiązkowi naprawienia krzywd wynikłych z takiego postępowania!

5. Prawa kobiety w ciąży –  Prawo do wyrażania „uświadomionej” zgody na zabiegi medyczne

Tzw. uświadomiona zgoda, to zgoda, która została wyrażona przez pacjentkę po udzieleniu jej niezbędnych informacji o stanie jej zdrowia i przewidywanych rokowaniach. Tylko zgodę poprzedzoną pełną informacją można uznać za ważną. Personel medyczny musi informować o wszystkim, co dotyczy płodu oraz noworodka. Informacja ta musi zostać udzielona przystępnym językiem, tak aby została przez pacjentkę zrozumiana.

6. Prawa kobiety w ciąży –  Prawo do dodatkowej opinii lub konsultacji

Prawo to gwarantuje możliwość żądania przez kobietę ciężarną lub w okresie porodu zasięgnięcia dodatkowej opinii lub konsultacji. Pacjentka ma prawo żądać, aby udzielający jej świadczeń lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a także aby pielęgniarka lub położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki czy położnej.

7. Prawa kobiety w ciąży –  Prawo do poufności

Personel medyczny ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z porodem oraz innych, które uzyskali w związku z wykonywaniem swojej pracy.

Personel medyczny nie ma prawa informowania o stanie zdrowia (Twoim i noworodka) osób, których nie upoważniłaś do uzyskiwania takich informacji!

8. Prawa kobiety w ciąży –  Prawo dostępu do dokumentacji medycznej

Pacjenta ma prawo wglądu w sporządzoną z udzielanych jej świadczeń dokumentację – historii chorób, odbytych badań, stanie płodu i przebiegu porodu. Może sporządzać jej kopie i zgłaszać swoje uwagi, jak również żądać wyjaśnień niezrozumiałych terminów użytych w jej treści.

9. Prawa kobiety w ciąży – Prawo do odmowy zgody na wykonywanie danego zabiegu

Zdarzają się sytuacje, gdy przyszła matka poweźmie wątpliwość względem niektórych świadczeń, które mają zostać udzielone jej bądź urodzonemu już dziecku. Może się temu sprzeciwić, zażądać bardziej szczegółowych wyjaśnień. Nie musi godzić się na wszystko (jak np. nacięcie krocza podczas porodu).

Powyższy katalog praw stanowi podstawowy standard usług medycznych udzielanych kobiecie w ciąży. Ważne jest, aby o swoich prawach pamiętać. Każde ich nawet najmniejsze naruszenie może być przyczynkiem uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia czy naruszenia innych dóbr osobistych, takich jak godność czy intymność człowieka.