Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Błąd medyczny okołoporodowy – Jakie roszczenia przysługują poczętemu dziecku za błąd medyczny przy porodzie

błąd przy porodzieBłąd medyczny okołoporodowy

Błąd medyczny przy porodzie może doprowadzić do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Narodzonemu dziecku przysługują odszkodowanie z tytułu szkody na osobie.

Błąd lekarski przy porodzie powoduje, że poród dziecka przebiega z komplikacjami. Narodzone dziecko posiada zdolność prawną, a zatem i sądową. Może być ono podmiotem praw oraz stroną w procesie. Przedstawicielem ustawowym jest z mocy prawa rodzic. Tego typu sprawy cywilne są bardzo skomplikowane, dlatego zaleca się udzielenie pełnomocnictwa procesowego profesjonalnemu pełnomocnikowi – adwokatowi lub radcy prawnemu.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nie lada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

  • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
  • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
  • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Błąd medyczny okołoporodowy – jakie roszczenia przysługują poczętemu dziecku za błąd medyczny przy porodzie?

Dziecko poczęte (łac. nasciturus) nie posiada zdolności prawnej, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.), a contrario. Niemniej w okresie życia płodowego może ono doznać szkody. W związku z potrzebą ochrony praw nasciturusa ustawodawca przewidział możliwość żądania naprawienia szkód prenatalnych z chwilą urodzenia się dziecka (art. 4461 k.c.).

Dziecku przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu szkody na osobie doznanej przed urodzeniem na podstawie art. 4461 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. Wysokość odszkodowania zostaje ustalona w oparciu o wielkość szkód prenatalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów leczenia naruszenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanych błędem w sztuce lekarskiej. Następstwa nieprawidłowego postępowania lekarza mogą mieć charakter trwały. W takim przypadku istnieje możliwość ubiegania się o rentę (art. 444 § 2 k.c.).

Błąd medyczny okołoporodowy – dziedziczenie roszczenia po śmierci dziecka

Czy rodzic dziedziczy roszczenie w razie śmierci dziecka?

Jeżeli dziecko urodziło się martwe w ogóle nie dochodzi do dziedziczenia po nim, ponieważ zmarły nie może być podmiotem praw i obowiązków. Niemniej szkody prenatalne mogą doprowadzić do śmierci dziecka w pewnym okresie po jego narodzinach. W takiej sytuacji rodzice dziedziczą spadek po potomku w równych częściach, na podstawie art. 932 § 3 k.c.

Ustawodawca wprowadził zasadę dziedziczenia roszczeń o zadośćuczynienie pieniężne w art. 445 § 3 k.c. Roszczenia przysługujące dziecku z tytułu szkód prenatalnych są dziedziczone przez rodziców tylko wtedy, gdy zostały uznane na piśmie, albo jeżeli powództwo o odszkodowanie zostało wytoczone jeszcze za życia pokrzywdzonego.

bezpłatna konsultacja

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku zawinił personel medyczny i spowodowało to ciężki uszczerbek na zdrowiu Twojego dziecka, to jak najszybciej powinnaś zaufać odpowiednim ekspertom. W Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Bezpłatnie przeanalizują Twoja dokumentację okołoporodową i obiektywnie odpowiemy na pytanie czy doszło do błędu przy porodzie z winy lekarza.