Blog Ciąża i Poród

Wszystko co powinnaś wiedzieć aby twoje dziecko bezpiecznie przyszło na świat

Błąd przy porodzie

błąd przy porodzieBłąd przy porodzie:

Błąd przy porodzie może doprowadzić do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Narodzonemu dziecku przysługują odszkodowanie z tytułu szkody na osobie.

Błąd lekarski przy porodzie powoduje, że poród dziecka przebiega z komplikacjami. Narodzone dziecko posiada zdolność prawną, a zatem i sądową. Może być ono podmiotem praw oraz stroną w procesie. Przedstawicielem ustawowym jest z mocy prawa rodzic. Tego typu sprawy cywilne są bardzo skomplikowane, dlatego zaleca się udzielenie pełnomocnictwa procesowego profesjonalnemu pełnomocnikowi – adwokatowi lub radcy prawnemu.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nie lada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

  • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
  • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
  • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Błąd okołoporodowy – jakie roszczenia przysługują poczętemu dziecku za błąd medyczny przy porodzie?

Dziecko poczęte (łac. nasciturus) nie posiada zdolności prawnej, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.), a contrario. Niemniej w okresie życia płodowego może ono doznać szkody. W związku z potrzebą ochrony praw nasciturusa ustawodawca przewidział możliwość żądania naprawienia szkód prenatalnych z chwilą urodzenia się dziecka (art. 4461 k.c.).

Dziecku przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu szkody na osobie doznanej przed urodzeniem na podstawie art. 4461 k.c. w zw. z art. 444 § 1 k.c. Wysokość odszkodowania za błąd przy porodzie zostanie ustalona w oparciu o wielkość szkód prenatalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów leczenia naruszenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanych błędem w sztuce lekarskiej. Następstwa nieprawidłowego postępowania lekarza mogą mieć charakter trwały. W takim przypadku istnieje możliwość ubiegania się o rentę (art. 444 § 2 k.c.).

Błąd medyczny okołoporodowy – dziedziczenie roszczenia po śmierci dziecka

Czy rodzic dziedziczy roszczenie w razie śmierci dziecka?

Jeżeli dziecko urodziło się martwe w ogóle nie dochodzi do dziedziczenia po nim, ponieważ zmarły nie może być podmiotem praw i obowiązków. Niemniej szkody prenatalne mogą doprowadzić do śmierci dziecka w pewnym okresie po jego narodzinach. W takiej sytuacji rodzice dziedziczą spadek po potomku w równych częściach, na podstawie art. 932 § 3 k.c.

Ustawodawca wprowadził zasadę dziedziczenia roszczeń o zadośćuczynienie pieniężne w art. 445 § 3 k.c. Roszczenia przysługujące dziecku z tytułu szkód prenatalnych są dziedziczone przez rodziców tylko wtedy, gdy zostały uznane na piśmie, albo jeżeli powództwo o odszkodowanie zostało wytoczone jeszcze za życia pokrzywdzonego.

bezpłatna konsultacja

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku zawinił personel medyczny i spowodowało to ciężki uszczerbek na zdrowiu Twojego dziecka, to jak najszybciej powinnaś zaufać odpowiednim ekspertom. W Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w aspekcie błędów medycznych, a zwłaszcza błędów przy porodzie.

Bezpłatnie przeanalizują Twoja dokumentację okołoporodową i obiektywnie odpowiemy na pytanie czy doszło do błędu przy porodzie z winy lekarza.