Skutki ciężkiego porodu

Skutki ciężkiego porodu

Uraz okołoporodowe to każdy rodzaj urazu, który pojawia się podczas porodu. Obrażenia okołoporodowe mogą mieć różny stopień nasilenia od nieszkodliwego do bardzo ciężkiego. Wiele urazów okołoporodowych prowadzi do trwałej niepełnosprawności, która może mieć wpływ na zdolności intelektualne, poznawcze i / lub fizyczne dziecka. W wielu przypadkach lekarze mogą uniknąć urazów okołoporodowych, przestrzegając standardów opieki. Ponadto odpowiednio monitorując stan zdrowia matki i dziecka oraz niezwłocznie rozwiązując wszelkie podejrzewane problemy, które mogą pojawić się podczas ciąży i porodu.

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

  • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
  • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
  • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

Skutki ciężkiego porodu – niska punktacja Apgar

Badanie noworodka zwykle odbywa się w 1 i 5 minucie po urodzeniu. Ocenę skali Apgar można powtórzyć też później, jeżeli wynik okaże się niski. Ocenę w skali Apgar oblicza się, badając dziecko według pięciu kryteriów w skali od 0 do 2. Następnie dodaje się pięć uzyskanych wartości.

Jeśli punktacja Apgar pozostanie niska w kolejnych minutach po urodzeniu, to istnieje ryzyko, że dziecko będzie cierpiało na długotrwałe uszkodzenie neurologiczne. Wyższe oceny punktacji Apgar nie wykluczają niestety tego, że dziecko doznało uszkodzenia mózgu. Skutkiem uszkodzenia mogą być encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna lub porażenie mózgowe.

Należy pamiętać, że celem oceny Apgar jest szybkie ustalenie, czy noworodek potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. Skala ta nie służy lekarzom do długoterminowych prognoz dotyczących zdrowia dziecka.

Skutki ciężkiego porodu – reanimacja noworodka

Niemowlęta, które nie oddychają lub przestają oddychać po urodzeniu, mogą wymagać resuscytacjiintubacji lub terapii środkami powierzchniowo czynnymiOpóźnienie w wykonywaniu zabiegów resuscytacyjnych może powodować druzgocące konsekwencje.

Opóźnienie w przeprowadzeniu czynności reanimacyjnych może spowodować pozbawienie dziecka tlenu i odpowiedniego przepływu krwi, co ostatecznie prowadzi do uszkodzenia narządów wewnętrznych dziecka, w tym serca oraz mózguNiewystarczająca ilość tlenu lub krwi w mózgu może spowodować trwałe uszkodzenie mózgu, a co za tym idzie: encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną, porażenie mózgoweuszkodzenie białej i szarej tkanki mózguleukomalację okołokomorowąwodogłowie spowodowane przez krwotok śródkomorowy oraz zaburzenia napadowe.

bezpłatna porada prawna

Skutki ciężkiego porodu – kwasica płodu

Płód musi mieć możliwość wymiany tlenu i dwutlenku węgla z matką, aby bezpiecznie się rozwijać. Tlen przemieszcza się przez płuca matki, serce, naczynia krwionośne, macicę i łożysko, w końcu przechodzi przez przewód pępowinowy do płodu. Dwutlenek węgla uwalniany przez płód przechodzi przez tę ścieżkę w odwrotnym kierunku i jest uwalniany, gdy matka wydycha powietrze. Przerwanie w dowolnym punkcie tej drogi może spowodować niedotlenienie płodu, które oznacza potencjalnie niebezpieczny spadek dostarczania tlenu do tkanek dziecka. Niedotlenienie może prowadzić do kwasicy lub procesu, w którym krew staje się kwaśna. Ten stan wysokiej kwasowości (lub niskiego pH) jest określany jako kwasemia.

Skutki ciężkiego porodu – asfiksja u noworodka

Asfiksja okołoporodowa, czyli niedobór tlenu w okresie okołoporodowym, jest częstą przyczyną uszkodzenia mózgu noworodka. Uszkodzenia mózgu i inne powikłania wynikające z asfiksji okołoporodowej nazywane są „urazami okołoporodowymi„.

Jeśli dziecko nie ma wystarczającej ilości tlenu we krwi lub jeśli przepływ krwi do mózgu jest ograniczony, może ono urodzić się niedotlenione. W przypadku zdiagnozowania u noworodka encefalopatii niedotlenieniowo-niedokwiennej, można leczyć dziecko za pomocą hipotermii terapeutycznej (chłodzenie). Ważne jest, aby terapia ta rozpoczęła się w przeciągu sześciu godzin od wystąpienia asfiksji porodowej. 

Skutki ciężkiego porodu – leukomalacja okołokomorowa

Leukomalacja okołokomorowa to termin, który odnosi się do uszkodzenia istoty białej mózgu, która pomaga przekazywać wiadomości z mózgu do mięśni. Leukomalacja okołokomorowa wynika z niedostatecznego poziomu tlenu (niedotlenienia) i / lub przepływu krwi (niedokrwienia) dochodzącego do okołokomorowej części mózgu.  Może rozwijać się w okresie prenatalnym z powodu złej opieki prenatalnej. A także w czasie porodu z powodu urazów okołoporodowych takich jak: uraz, niedotlenienie i niedokrwienie. Leukomalacja okołokomorowa może także wystąpić po porodzie z powodu niedotlenienia / niedokrwienia.

bezpłatna porada prawna

Podobnie jak wiele urazów porodowych leukomalacja okołokomorowa występuje częściej u wcześniaków. Są one bowiem słabo rozwinięte i bardziej podatne na uszkodzenia. Jednak leukomalacja okołokomorowa dotyka również dzieci urodzonych o czasie. Szczególnie w przypadku niewłaściwego rozpoznania i leczenia leukomalacja okołokomorowa może prowadzić do trwałych zaburzeń motorycznych,  rozwoju porażenia mózgowego , epilepsji, opóźnień rozwojowych , trudności w uczeniu się i zaburzenia widzenia.

Skutki ciężkiego porodu – zapalenie opon mózgowych u noworodka

Zapalenie opon mózgowych jest bardzo poważną i często zagrażającą życiu infekcją. Jest to zapalenie błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy. Najczęstszą przyczyną zapalenia opon mózgowych u noworodków w jest Streptococcus grupy B. Czasami są również powodowane przez Listerię i E. coli. W celu rozpoznania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wykonuje się nakłucie lędźwiowe i pobiera do badania płyn mózgowo rdzeniowy. Zapalenie opon mózgowych jest leczone antybiotykami lub lekami przeciwwirusowymi. W zależności od tego, czy jest spowodowane infekcją bakteryjną czy wirusową. Niemowlęta z zapaleniem opon mózgowychwymagają również opieki pomocniczej w oddziale intensywnej terapii noworodków.

Skutki ciężkiego porodu – zakażenie noworodka

Noworodki są narażone na wysokie ryzyko infekcji, ponieważ ich układ odpornościowy nie jest wystarczająco rozwinięty, aby zwalczać bakterie, wirusy i inne patogeny tak skutecznie, jak mogłoby to zrobić dorosłe lub starsze dziecko. Infekcje mogą przenosić się z matki na dziecko w czasie ciąży lub procesu rodzenia. Niemowlę może także zarazić się zaraz po urodzeniuNoworodki zakażone często muszą spędzać czas na oddziale intensywnej terapii noworodków.

Jeśli infekcje niemowlęcia nie zostaną rozpoznane i leczone w odpowiednim czasie, najczęściej prowadzą do poważnych urazów mózgu. Najczęściej dochodzi do  encefalopatii niedotlenieniowo – niedokrwiennej i porażenia mózgowego,  a nawet śmierci noworodka.

Skutki ciężkiego porodu – drgawki noworodkowe

Drgawki noworodkowe to napadowe, powtarzające się stereotypowe zdarzenia, zwykle subtelnie wyrażone i dlatego trudne do odróżnienia od fizjologicznych zachowań noworodka. Spowodowane są nieprawidłową czynnością bioelektryczną mózgu. Około 80% drgawek występuje w pierwszych dwu dobach życia. Napady przeważnie są krótkie, trwają od 10 s do 2 min i powtarzają się, zazwyczaj z częstotliwością co 8 min.

Skutki ciężkiego porodu – śmierć noworodka

Odwlekanie przez lekarza prowadzącego poród decyzji o cesarskim cięciu w przypadku braku postępu porodu może mieć opłakane skutki. Często następstwem przedłużającego się porodu jest ciężkie niedotlenienie okołoporodowe, które może prowadzić do śmierci noworodka przy porodzie.