KTG błędne monitorowanie płodu

KTG – monitorowanie płodu

Jedną z najważniejszych kwestii dla kobiety, położnych oraz lekarzy położników podczas porodu jest pytanie: czy z dzieckiem wszystko w porządku?

Monitorowanie kardiotokograficzne (KTG) jest metodą śródporodowej oceny dobrostanu płodu, która oznacza monitorowanie czynności serca płodu. Monitorowanie to może być prowadzone w sposób okresowy lub ciągły. Badanie KTG pozwala na wykrywanie niedotlenienia płodu i zapobieganie jego następstwom. Prawidłowy zapis KTG  jest wiarygodnym potwierdzeniem  dobrostanu płodu. Kluczem do sukcesu jest prawidłowa interpretacja wyników badania i w razie konieczności wdrożenie właściwego postępowania przez personel medyczny, w celu uniknięcia złego stanu urodzeniowego dziecka lub niepotrzebnych interwencji chirurgicznych.

W trakcie porodu, zespół medyczny musi upewnić się, że dziecko dobrze znosi ten trudny moment, jakim jest przyjście na świat. Dobry stan dziecka podczas porodu oznacza, że dziecko ma stały dostęp do tlenu i nie wykazuje jakichkolwiek niepokojących objawów. Lekarze i położne odczytując wyniki badań śródporodowych (KTG, pulsoksymetr) oceniają postęp porodu oraz stan zdrowia, zarówno matki jak i dziecka.

Oznaki pogarszającego się stanu zdrowia dziecka to na przykład: ograniczone ruchy noworodka lub zmiany w rytmie bicia serca, widoczne podczas zapisu KTG.

Pomimo ściśle określonych standardów opieki medycznej nad rodzącą, lekarze i pielęgniarki popełniają zaniedbania, niewłaściwie odczytują wskaźniki lub też nieprawidłowo interpretują zapisy KTG. Tak pomyłka lub przeoczenie, może prowadzić do urazów okołoporodowych u noworodka.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dziecka podczas porodu

Poród jest dla dziecka, matki a także personelu medycznego szpitala nielada wyzwaniem. Najważniejsze podczas porodu jest zatem nie dopuścić do urazu lub niedotlenienia okołoporodowego, który dla noworodka jest poważnym stanem zagrożenia życia.

 • Najczęściej do niedotlenienia płodu   ( zamartwicy urodzeniowej )  dochodzi na skutek urazu porodowego lub  przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.
 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG. Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.
 • Przyczyną niedotlenienia mózgu noworodka mogą być też błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

Jeżeli na skutek zaniedbania lekarzy doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, poszkodowani mogą uzyskać rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz dożywotniej renty.

Zachęcamy do zadawania pytań naszym prawnikom. Zespół prawny Fundacji Od Poczęcia Do Narodzin posiada odpowiednie doświadczenie i dokłada wszelkich starań, aby rzetelnie ocenić czy doszło do błędy lekarskiego podczas porodu. Mimo, że nasza siedziba jest w Warszawie, działamy na terenie całej Polski.

Skontaktuj się z naszymi prawnikami w celu uzyskania darmowej konsultacji prawnej.  Jesteśmy po to, by Ci pomóc.

bezpłatna porada prawna

KTG – obserwacja płodu i zapobieganie urazom porodowym

Na brzuchu matki umieszcza się dwie niewielkie głowice i mocuje się je pasami, żeby się nie przesuwały. Jedna z nich rejestruje pracę serca dziecka, druga – czynność skurczową macicy. Dane są transportowane przez przewody do maszyny, która odbiera i wyświetla informacje na paskach papieru w postaci wykresu. To właśnie na podstawie wykresów KTG personel medyczny obserwuje i monitoruje postępy porodu oraz stan zdrowia dziecka.

Paski papieru z zapisami KTG składają się z dwóch rzędów wykresów. Górny wykres pokazuje rytm bicia serca dziecka, a dolny skurcze matki. W trakcie porodu, kiedy matka ma skurcze, rytm bicia serca dziecka spowalnia, ale wraca do normy kiedy skurcze się kończą. Pasek z obserwacji dziecka pokazuje wszelkie rozbieżności w tym zakresie.

 

ktg

KTG – interpretacja prawidłowego i nieprawidłowego rytmu serca

Prawidłowy rytm serca dziecka waha się pomiędzy 120 a 160 uderzeń na minutę. Wahania w rytmie bicia serca płodu są nazywane „zmiennością rytmu zatokowego”. Chwilowa zmienność odnosi się do zmiany rytmu bicia serca o 5-10 uderzeń na minutę i wykazuje nierówności na wykresie KTG. Jest to uznawane za normalne. Zmienności długoterminowe występują wtedy, kiedy rytm bicia serca zmienia się o 6-25 uderzeń na minutę. Takie zmienności również wykazują nierówność na wykresie i są postrzegane jako coś normalnego.

KTG – oznaki i symptomy ciężkiego stanu dziecka

Personel medyczny powinien zwiększyć swoją czujność, jeżeli podczas zapisów KTG wystąpią niepokojące oznaki, że dziecko jest w ciężkim stanie:

 • puls dziecka większy niż 160 (tachykardia)
 • puls dziecka niższy niż 110-120 przez dłuższy okres czasu (bradykardia)
 • zmniejszona zmienność pulsu
 • spowolnienie bicia serca przez dłuższy czas

Takie zapisy mogą oznaczać, że dziecko jest niedotlenione i poród nie przebiega właściwie. Skutkiem takich zapisów oraz braku szybkich i właściwych działań personelu medycznego, może być niedotlenie okołoporodowe, asfiksja, encefalopatia.

KTG – tachykardia

Co to znaczy, gdy tętno płodu jest wysokie (tachykardia)?
Gdy tętno płodu jest wysokie (tachykardia), może to oznaczać, że serce dziecka pracuje intensywniej niż normalnie, pompując krew i tlen do reszty ciała. Jest to mechanizm kompensacyjny, który może pomóc zrównoważyć warunki niskiego stężenia tlenu (do pewnego stopnia). Jednak ten mechanizm kompensacyjny zawodzi po pewnym czasie, ponieważ dzieci nie są w stanie utrzymać tak szybkiego bicia serca. Gdy ten mechanizm zawodzi, tętno dziecka może gwałtownie spaść (bradykardia), co prowadzi do niedotlenienia (brak tlenu). Personel medyczny powinien niezwłocznie zbadać przyczynę tachykardii i leczyć ją.

KTG – bradykardia

Co to znaczy, gdy tętno płodu jest niskie (bradykardia)?
Gdy tętno płodu jest niskie (bradykardia), może to oznaczać, że dziecko nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu lub dziecko ma pewien problem zdrowotny powodujący niskie tętno. Jeśli bradykardia jest spowodowana zaburzeniem płodowym (niedotlenienie), lekarze powinni podjąć decyzję o cesarskim cięciu w trybie pilnym.

Przyczyny ciężkiego stanu urodzeniowego dziecka i urazów

Istnieje kilka poważnych problemów, jakie mogą wystąpić w trakcie porodu, które sprawiają że puls dziecka staje się niestabilny. Są to:

 • wypadnięcie pępowiny (pępowina rodzi się przed dzieckiem)
 • owinięcie pępowiny wokół szyi dziecka
 • przedwczesne odklejenie łożyska (łożysko odkleja się od macicy)
 • pęknięcie macicy
 • zbyt silne skurcze, które trwają zbyt długo lub są zbyt częste – czasami jako skutek podania oksytocyny
 • niewydolność łożyskowo-maciczna (niedobór krwi wpływającej do łożyska)
 • wielowodzie (za dużo płynu owodniowego)
 • małowodzie (za mało płynu owodniowego)
 • niewspółmierność porodowa (główka dziecka jest za duża, żeby zmieścić się w miednicy matki)
 • makrosomia (zbyt duże dziecko)
 • nieprawidłowe przodowanie (dziecko przoduje pośladkami albo nogami, zamiast głową) lub inne niewłaściwe przodowanie, które powoduje problemy z wydostaniem się dziecka

Zapobieganie powikłaniom okołoporodowym

Położne i pielęgniarki muszą bardzo ostrożnie odczytywać dane z dokumentacji medycznej, w celu właściwej oceny aktualnego stanu zdrowia dziecka. Jeśli w czasie porodu występują niepokojące objawy, muszą zostać podjęte natychmiastowe czynności.

W przypadku wystąpienia niedotlenienia u dziecka, najpierw podejmowane są czynności stabilizujące poziom tlenu. Do takich zaliczają się:

 • zmiana pozycji matki
 • podawanie tlenu matce
 • zapewnienie matce płynów dożylnych
 • podawanie leków wpływających na skurcze i przepływ krwi

Jeśli puls dziecka pozostaje niestabilny pomimo interwencji lekarzy, powinna zapaść decyzja o wykonaniu cięcia cesarskiego. Zabieg cesarskiego cięcia trwa od 5 do 30 minut, w zależności od okoliczności. Cesarskie cięcie jest często najlepszym i najszybszym sposobem radzenia sobie z zaburzeniami rytmu serca płodu. Niestety, w macicy istnieją ograniczone możliwości pomocy dziecku w niebezpieczeństwie.

Monitorowanie częstości rytmu serca płodu za pomocą KTG jest zatem kluczowym narzędziem do zrozumienia, w jaki sposób dziecko toleruje poród. Jeśli personel medyczny nie podejmie żadnych działań związanych z wykryciem nieprawidłowości rytmu serca płodu, naraża dziecko na ryzyko obrażeń. Podczas porodu dobrze wyszkolony i doświadczony członek personelu medycznego powinien obserwować zapisy KTG monitorujące płód, pod kątem nieprawidłowości i mogących pojawić się zagrożeń. Jeżeli personel medyczny źle interpretuje wyniki badań lub zaniedbuje pacjentkę podczas porodu, jest to błędem w sztuce lekarskiej.